Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь гүйцэтгэлийн болон нийцлийн аудитын тайланг төлөвлөгөөт хугацаанд Үндэсний аудитын газарт хүргүүлэв.

2019-04-16 Баянхонгор аймаг

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдан ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамжаар "Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт", "Орон нутгийн хөгжил сангийн 2018 оны зарцуулалт",  "Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө"-нд хийсэн нийцэл, гүйцэтгэлийн аудитын тайланг  Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн Тэргүүлэх аудиторын тушаалаар баталгаажуулж  Үндэсний аудитын  газарт хугацаанд нь хүргүүллээ.

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВАХ ТУХАЙ

2019-03-06 Баянхонгор аймаг

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Нягтлан бодогч, бичиг хэргийн ажилтан”-ы ажлын байранд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. 

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар- Аудитын нээлт хийлээ.

2019-02-03 Баянхонгор аймаг

ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамжаар “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн” болон “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт”-д хийх нийцлийн аудитын нээлтийг хийж аудитын төлөвлөгөө хөтөлбөрийг танилцуулав. Аудитын нээлтэд Тэргүүлэх аудитор, аудитын менежер, аудитын багийн гишүүд болон аймгийн Засаг дарга, аймгийн ЗДТГ-ын дарга, ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн дарга, СТСХ-ийн мэргэжилтнүүд оролцлоо.

БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР- 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ИТГЭЛ ҮЗҮҮЛСЭН ШУУД ЗАХИРАГЧ НАРТ “ИТГЭМЖЛЭЛ” ГАРДУУЛАВ.

2019-01-31 Баянхонгор аймаг

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дүгээр тушаалаар баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам”-ын 2,2-т заасан шаардлагыг хангасан Баянхонгор аймгийн татварын хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Стандартчилал хэмжил зүйн газар, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Их богдын байгалын цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газруудад Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4, “Төрийн аудитын байгууллагаас санхүүгийн тайланд аудит хийх журам”-ын 10,7,2-т заасны дагуу Монгол Улсын Ерөнхий аудитороос итгэл үзүүлж, итгэмжлэл гардуулав.