Гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийв.

2019-09-05 Баянхонгор аймаг