Үр дүнд: 2
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газраас гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтШийдвэрийн биелэлтБаянхонгор аймаг2019
2.Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2018 оны жилийн эцсийн Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар илэрсэн зөрчилд тооцсон шийдвэрийн биелэлтШийдвэрийн биелэлтБаянхонгор аймаг2019
Үр дүнд: 2