Үр дүнд: 21
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.“ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ОЛГОСОН ЗЭЭЛИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР ДҮН“Аудитын тайланБаянхонгор аймаг2020
2.Баянхонгор аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБаянхонгор аймаг2020
3.Баянхонгор аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланБаянхонгор аймаг2020
4.Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүнАудитын тайланБаянхонгор аймаг2019
5.Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүнАудитын тайланБаянхонгор аймаг2019
6.Санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийн талаарАудитын тайланБаянхонгор аймаг2020
7.Төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн явцАудитын тайланБаянхонгор аймаг2019
8.Ус, рашаан ашигласны төлбөрийн ногдуулалт, төлөлтийн байдал хууль тогтоомжид нийцэж буй эсэхАудитын тайланБаянхонгор аймаг2019
9."Чандмань-Баянхонгор" ХК-ийн үйл ажиллагааны үр дүндАудитын тайланБаянхонгор аймаг2019
10."Баянхонгор Эрчим хүч" ЦТХХК-ИЙН 2015-2017 оны үйл ажиллагааны үр дүнАудитын тайланБаянхонгор аймаг2019
11.Авто замын сангийн 2018 оны төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, зарцуулалтын үр ашигАудитын тайланБаянхонгор аймаг2019
12.Аймгийн цагдаагийн газрын тээврийн хэрэгсэл түр саатуулах хашаа /байр/-ны орлогыг хууль тогтоомжийн дагуу бүрэн төвлөрүүлсэн эсэх, түүний зарцуулалтАудитын тайланБаянхонгор аймаг2019
13.Төсвийн шууд болон төвлөрүүлэн захирагчдын 2018 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийн жагсаалтАудитын тайланБаянхонгор аймаг2019
14.Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланБаянхонгор аймаг2019
15.Баянхонгор аймаг- Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2018 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигАудитын тайланБаянхонгор аймаг2019
16.Иргэн хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах зарим шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэхАудитын тайланБаянхонгор аймаг2019
17.Баянхонгор аймагт эрх шилжиж ирсэн улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөөнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитАудитын тайланБаянхонгор аймаг2019
18.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалтад хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланБаянхонгор аймаг2019
19.Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтАудитын тайланБаянхонгор аймаг2019
20.БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланБаянхонгор аймаг2019
21.Баян-Овоо сумын ИТХурлын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБаянхонгор аймаг2019
Үр дүнд: 21