Үр дүнд: 5
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Баянхонгор аймагт эрх шилжиж ирсэн улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөөнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитАудитын тайланБаянхонгор аймаг2019
2.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалтад хийсэн нийцлийн аудитын тайланАудитын тайланБаянхонгор аймаг2019
3.Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтАудитын тайланБаянхонгор аймаг2019
4.БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТАудитын тайланБаянхонгор аймаг2019
5.Баян-Овоо сумын ИТХурлын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБаянхонгор аймаг2019
Үр дүнд: 5