“Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас олгосон зээлийн зарцуулалт, үр дүн“ –г шалгах гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ


        Монгол улсын Ерөнхий аудиторын баталсан 2020 онд гүйцэтгэх аудитын сэдвийн төлөвлөгөөнд үндэслэн “Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас олгосон зээлийн зарцуулалт, үр дүн”-д  хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтэд аймгийн Монгол банкны захирал,  Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга, аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн нар оролцов. Аудитаар ЖДҮХС-аас 2017-2019 онуудад арилжааны банкнуудаар дамжуулан олгосон хөнгөлөлттэй зээлийн ашиглалт, үр дүнг шалгаж, аудитын тайланг холбогдох албан тушаалтнуудад хүргүүлэх ба аудитын баг хуралд оролцсон бүрэлдэхүүнтэй санал бодол, харилцан мэдээлэл солилцлоо.