Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн аудитын тайланг хугацаанд нь хүргүүлэв.


Үндэсний аудитын газрын нэгдсэн удирдамжаар “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт” сэдэвт нийцлийн аудитыг гүйцэтгэж, аудитын дүнг байгууллагын Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар 2020 оны 05 дугаар 13-нд хэлэлцүүлэн баталж, аудитын тайланг ҮАГ-ын Нийцлийн аудитын газар, Баянхонгор аймгийн ИТХ, Засаг дарга, Санхүүгийн хяналт аудитын албанд хугацаанд нь хүргүүллээ.

Аудитын дүнгийн хуралд Төрийн аудитын газрын удирдлагын зөвлөлийн гишүүд, аудитыг гүйцэтгэсэн аудитын баг, аймгийн аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны удирдлага болон холбогдох мэргэжилтнүүд оролцлоо.