Сургалт зохион байгуулав.


Монгол улсын Ерөнхий аудиторын  2019.11.12-ны өдрийн А/87  тушаалаар баталсан “Төрийн аудитын байгууллагаас 2019-2020 онд санхүүгийн тайлангийн аудит хийх ерөнхий чиглэл”-ийн дагуу МУЕА-ын орлогчийн 2019.12.13-ны өдрийн 02/2055 албан бичгээр ирүүлсэн  аудитад ашиглах аргачлал, зөвлөмж болон СТАУС программд санхүүгийн тайлангийн аудитын үе шатны ажлыг гүйцэтгэх,  санхүүгийн тайлангийн аудит хийхэд анхаарах зүйлийн талаар сургалтыг  Төрийн болон хувийн аудитын компанийн аудиторуудыг оролцуулан зохион байгуулав.