"ТӨРӨӨС СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ ОЛГОЖ БАЙГАА ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ҮР ДҮН"-Д ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХУГАЦААНД НЬ ХҮРГҮҮЛЭВ.


Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн Байнгын хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын “Аудитын төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай” 2019 оны А/45 дугаар тушаалын дагуу “Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудит хийж, аудитын тайланг ҮАГ-ын гүйцэтгэлийн аудитын газар болон холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүрүүлэв.