"Нээлттэй хаалганы өдөр"-ийг Баянбулаг, Эрдэнэцогт сумдад зохион байгуулав


Төрийн аудитын байгууллагаас 2019 онд дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх, Төрийн аудитын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлд заасан “Олон нийтийг  мэдээллээр хангах” хуулийн заалтыг хэрэгжүүлэх  ажлын хүрээнд байгууллагын үйл, ажиллагааг иргэдэд таниулах, аудитын тайланг хүргэх, мэдээлэл олж авах арга зүйг нэмэгдүүлэх зорилгоор "Нээлттэй хаалганы өдөр"-ийг Баянбулаг, Эрдэнэцогт сумдад зохион байгуулав.

Нээлттэй хаалганы өдрөөр байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчилж өөрийн байгууллагын хийж буй аудитын талаарх мэдээллийг хэрхэн олж авах талаар танилцуулга тарааж,  байгууллагын болон авлигын эсрэг шторкыг нийтэд түгээж ажиллав.

Мөн Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албан хаагчид нэмэгдэл хөлс олгох журам”, Шилэн дансны цахим хуудас ашиглан, мэдээллийг  хэрхэн авах талаар сургалт зохион байгуулж, Төрийн албаны шинэчилсэн хууль, Авлигын эсрэг хуулийн хүрээнд "Алтан хонх" тэмцээнийг иргэдийн дунд зохион байгуулав.

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар,