“Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2018 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”-т хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийв.


Аудитыг Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудиторын баталсан “Баянхонгор аймаг дах Төрийн аудитын газрын 2019 онд гүйцэтгэх аудитын сэдвийн төлөвлөгөө”-ний дагуу “Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2018 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”-т хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.