АЙМГИЙН ТЕЗ-ИЙН САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫГ ХУУЛИЙН ХУГАЦААНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭВ.


Баянхонгор аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд Төсвийн тухай хуульд заасан хугацаанд аудит хийж, аудитын гэрчилгээ, тайланг аймгийн Засаг даргад гардуулав.

Төсвийн шууд болон төвлөрүүлэн захирагчдын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар илэрсэн алдаа зөрчил, цаашид анхаарах асуудлыг танилцуулж, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчид өгч байгаа зөвлөмжийг хэрхэн хэрэгжүүлж ажиллах талаар харилцан санал солилцов.