Ёс зүйн дүрмийн сургалт зохион байгуулав.


Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 онд баталсан дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу шинээр батлагдсан “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийн талаарх сургалтыг аймгийн ЗДТГ-ын хуулийн хэлтэстэй хамтран зохион байгуулав.

 Шинээр батлагдсан дүрмийн талаар, сургалтаар олгосон мэдээллийг бататгах зорилгоор сургалтын дараа ажиллагсдын дунд “Алтан хонх” тэмцээн явуулав.