“Архив, албан хэрэг хөтлөлт” сэдвээр дотоод сургалт зохион байгуулав


Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2019 оны "Аудитыг баримтжуулах бодлого, арга зүйг боловсронгуй болгож, төлөвшүүлэх жил"-ийн ажлын хүрээнд  “Архив, албан хэрэг хөтлөлт, баримтжуулалт, баримт бичгийн стандарт, баримт бичгийг зохион бүрдүүлэх арга зүй” сэдвээр 2019.04.15-ны өдөр байгууллагын нийт ажилтнуудад 4 цагийн сургалт зохион байгуулав. Сургалтад нийт 12 ажилтан оролцож, санал, асуулт, хариулт өрнөсөн үр дүнтэй сургалт боллоо.