Сумдын ЗДТГазрын дарга нарт 2018 оны СТА-ын дүгнэлт, 1-р улиралд хийсэн Нийцлийн аудитын дүнг танилцуулж хэлэлцүүлэг хийв.


Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Сумдын ЗДТГ-ын дарга нарт 2019.04.12-ны өдөр Төсөв захирагчдын  /ТШЗ, ТТЗ/ 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүн, гарсан зөрчил түүнийг  цаашид дахин гаргахгүй байхад анхаарах асуудлууд болон Нэгдсэн удирдамжаар хийгдсэн “ОНХС-гийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалт”,  “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт”-д хийсэн нийцлийн аудитаар илэрсэн алдаа зөрчил, цаашид анхаарах асуудлуудын талаар аудитын менежер, ахлах аудиторууд мэдээлэл хийж танилцуулан хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.