Аудитын дээд байгууллагуудын Азийн байгууллагаас зохион байгуулж буй семинарт ҮАГ-ын төлөөлөл оролцлоо


2019 оны 03 дугаар сарын 18-наас 03 дугаар сарын 22-ны хооронд Арабын Нэгдсэн Эмират улсад Олон улсын аудитын дээд байгууллагуудын хөгжлийн санаачилга, Аудитын дээд байгууллагуудын Азийн байгууллагаас зохион байгуулж буй “Аудитын дээд байгууллагын гүйцэтгэлийн хэмжүүр, стратегийн төлөвлөгөө боловсруулахад АДБ-ын орчны шинжилгээг SAI,PMF  үзүүлэлтийг хэрхэн ашиглах нь” сэдвээр Азийн 12 орны төлөөлөл оролцсон семинар зохион байгуулагдаж байна.

Тус семинарт Үндэсний аудитын газрын стратегийн удирдлагын газрын захирал Д.Энхболд, тус газрын Нийцлийн аудитын арга зүй хариуцсан менежер Х.Баярмаа, Гүйцэтгэлийн аудитын арга зүй хариуцсан менежер П.Цэнгүүн нар оролцож байна.

Семинарын үр дүнд Төрийн аудитын байгууллагын орчны шинжилгээг хийж, улмаар ирэх 5 жилд баримтлах Төрийн аудитын байгууллагын стратегийн төлөвлөгөө боловсруулагдана.