МУЕА-ын баталсан дүрэм, журам, заавар


Д/д Огноо Дугаар дүрэм, журам, заавар
1 2007.06.29 53 Аудитын үр, өгөөжийг төлөвлөх, бүртгэх, тайлагнах, хянах, мэдээлэх журам
2 2009.09.08 91 ҮАГ-ын Архивын дүрэм
3 2009.09.08 91 ҮАГ-ын дэргэдэх баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм
4 2013.10.18 181 Төрийн аудитын байгууллагаас төрийн болоно байгууллага, хувь хүний нууцад хамрагдах мэдээлэлтэй танилцах, аудит хийх, нууцлах журам
5 2014.12.31 434 Архивын галын аюулгүйн дүрэм
6 2014.01.27 19 Дотоод аудитын албаны дүрэм
7 2014.02.13 76 ТАБ-д мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичиг
8 2017.03.21 А/48 "Төрийн аудитын байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах дүрэм"
9 2017.10.26 А/191 "Санхүүгийн тайланд аудит хийх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, дүгнэх, гүйцэтгэсэн ажлын чанарыг хянах журам"
10 2018.05.16 А/124 "Төрийн аудитын байгууллагаас санхүүгийн тайланд аудит хийх журам"
11 2018.11.21 А/210 Төрийн аудитын байгууллагын ажилтны мөрдөх ёс зүйн дүрэм
12 2020.05.21 А/45 "Монгол Улсын Их Хурлын сонгуульд оролцож байгаа нам, эвсэл, нэр дэвшигч сонгуулийн зардлын тайлан гаргах, зардлын тайланд аудит хийх, хянах, дүнг нийтэд мэдээлэх, танилцуулах журам"