ХУУЛИЙН СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ.

2019-10-15 Баянхонгор аймаг

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2019 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу аймгийн ЗДТГ-ын хуулийн хэлтэстэй хамтран явуулсан сургалтад байгууллагын ажиллагсад хамрагдаж, авлига, ашиг сонирхлын тандалтын санал асуулгыг өглөө.