Үр дүнд: 8
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТАД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2019
2.Авто замын сангийн 2018 оны төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, зарцуулалтын үр ашигАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2019
3.Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2018 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2019
4.Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2019
5.БАЯНХОНГОР АЙМАГТ ЭРХ ШИЛЖИЖ ИРСЭН УЛСЫН ТӨСВИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР НӨЛӨӨНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2019
6."БАЯНХОНГОР ЭРЧИМ ХҮЧ" ЦТХХК-ИЙН 2015-2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2019
7.Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2018 оны жилийн эцсийн Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар тавигдсан албан шаардлагын жагсаалтАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2019
8.2017 оны жилийн эцсийн СТА-аар өгсөн албан шаардлагаАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2018
Үр дүнд: 8