"Ус, рашаан ашигласны төлбөрийн ногдуулалт, төлөлтийн байдал хууль тогтоомжид нийцэж буй эсэх"-д хийгдэж буй Нийцлийн аудитын нээлтийг хийв.


"Ус, рашаан ашигласны төлбөрийн ногдуулалт, төлөлтийн байдал хууль тогтоомжид нийцэж буй эсэх"-д хийгдэж буй Нийцлийн аудитын нээлтийг хийв. Аудитын нээлтэд аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга, Бөөнцагаан, Орог нуурын сав газрын захиргааны дарга, аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын усны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нар оролцов.