Эхний хагас жилийн мэдээ тайланг хугацаанд нь хүргүүлэв.


Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар 2019 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан, төлөвлөгөөний биелэлт, статистик мэдээ, дарга тэргүүлэх аудиторын үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг гаргаж ҮАГ-ын СУГ, Орон нутаг хариуцсан ажлын албанд хугацаанд нь хүргүүллээ.